Ons is Wedergebore

As gebou van God is ons Wedergebore -Joh 3:1-21

Sondag 9 Mei 2021

Die verhaal van Jesus en Nikodemus is vir elkeen wat homself of haarself ‘n Christen noem van groot waarde.

Wie is Nikodemus?
Fariseër – (The Pharisees asserted that God could and should be worshipped even away from the Temple and outside Jerusalem. To the Pharisees, worship consisted not in bloody sacrifices—the practice of the Temple priests—but in prayer and in the study of God’s law, and they believed in resurrection.)

Lid van die Joodse raad  (Die Joodse Raad was die Joodse geregshof in Jerusalem oor godsdienstige sake en het uit 71 lede bestaan. Veral in die lydensverhale lees ons baie van hierdie Raad, want dit was die liggaam wat Jesus verhoor het. In Handelinge was dit die hof wat die groeiende Christelike kerk ondersoek en vervolg het. )

Dus in die Joodse samelewing was Nikodemus ‘n baie gesiene en gerespekteerde man.

Nikodemus kom in die nag na Jesus toe.  Hy het besef dat Jesus ‘n leermeester is wat van God af gekom het en dat Sy wonderdade slegs gedoen kan word deurdat God by Hom is.  Dis hier waar die verskil inkom tussen Christen wees op grond van jou Bybelkennis en jou posisie in die samelewing of in die kerk, en Christen wees op grond van jou verhouding met God.

Nikodemus het iets in Jesus raakgesien en het gesmag na dit wat Jesus anders maak as al die ander leermeesters.  Waar die ander Jesus as mens raakgesien het, het Nikodemus die werk van God deur Hom raakgesien. Maar omdat hy bang was vir die ander lede van die Joodse Raad en ook vir die Joode, het hy in die nag na Jesus toe gegaan.  Nog iets wat ons by Nikodemus kan leer.  As jy werklik na Jesus smag, sal jy ‘n plan maak om by Hom uit te kom ten spyte van mense om jou se opinies.

v3 – Jesus se woorde is soos ‘n emmer koue water oor Nikodemus se kop. “Dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.” v5 “As mens nie ut water en Gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens en wat uit die Gees gebore is, is Gees.

Vandag is Moedersdag. ‘n Dag waar elkeen van ons besef dat sonder ‘n ma ons nie as fisiese mens sou kon bestaan nie. Dis eintlik so wonderlik dat geen lewende dier of voël sonder ‘n ma kan bestaan nie.

Pas 139:13-19 vertel die mooi van hoe God betrokke is by die ontwikkeling van die ongebore baba in die moederskoot.  Daar waar alles vir die mens verborge is, daar is God besig om die onmoontlike moontlik te maak. Soos Dawid tereg sê: Die wete oorweldig my, dis te hoog vir my begrip!

Ons verstaan fisiese geboorte – die geboorte deur water. Ons grootmense ken mos die term, “haar water het gebreek.”  Dan weet ons hierdie babatjie gaan nou gebore word. Daar is nou geen omdraai nie.  Dis ‘n proses waaroor die babatjie geen beheer het nie.  Dis ook ‘n proses waaroor die ma geen beheer het nie. Dit gebeur op ‘n tyd wat geen mens kon bepaal nie! Om ‘n ma te mag wees is ‘n groot voorreg! Ons kyk altyd op na Maria wat die Moeder van Jesus was en die wonderwerk daarvan, maar ons moet besef dat elke ma ‘n begenadigde van God is soos wat Hy deur die Engel vir Maria noem in Lukas 1:28.  Elke ma is deur God begenadig dat Hy deur jou ‘n nuwe lewe skep as geskenk aan jou gee en dat Jesus sê in Markus 9:37 dat “wie so ‘n kindjie in Sy Naam ontvang, vir Hom ontvang, en elkeen wat vir Jesus ontvang ook vir Hom ontvang wat Jesus gestuur het, naamlik die Vader!”

Watter groter voorreg is daar nie om as moeder, God se begenadigde te wees, wat in jou binneste die werking van God beleef!
Mammas, julle is elkeen ‘n begenadigde, julle elkeen was bevoorreg om ‘n geskenk van God in jou binneste te dra.
Ons elkeen is deur water gebore, dus ons fisiese menswording, gebore vanuit die donkerte van die moederskoot, na die nuwe lewe, nuwe bestaan, alles om jou is anders en nuut.

Dan sê Jesus ons moet deur Gees ook gebore word.
Nikodemus vra tereg in v 9, “hoe is dit moontlik?”  Dis presies dieselfde vraag wat Maria vir die Engel gevra het in Luk1:34. En dan die Engel se antwoord in Luk 1:37 “Niks is vir God onmoontlik nie.”

Met ons wedergeboorte is niks vir God onmoontlik nie.

Jesus vertel vir Nikodemus van nog ‘n onmoontlike wat moontlik geword het nadat Moses ‘n koper slang op ‘n paal gesit het en elkeen wat daarna opgekyk het, het gesond geword (Joh3:14)

Netso gaan Jesus op ‘n paal gekruisig word, sodat elkeen wat in Hom glo, die ewige lewe sal hê (v15) en dit is die kern van wedergeboorte. Om op te kyk na Jesus wat aan die Kruis gesterf het en nie net die kop en wetskennis oor Hom het nie, maar werklik in Jesus as die verlosser glo.

Joh3:16 is seker een van die bekendste verse waar ons ook weet dat God die onmoontlike vir ons moontlik maak, want Hy het die onmoontlike gedoen om Sy Seun Jesus na die wereld toe te stuur, soos wat Nikodemus dit ook tereg raakgesien het. Maar God verwag nie van my op die onmoontlike te doen nie, Hy verwag van my om die moontlike te doen deur raak te sien wat God gedoen het en nogsteeds in ons lewens doen en daardeur in Hom te glo.

Die oomblik wanneer ons die woorde “Ek Glo in Jesus Christus.” en my lewe aan hom oorgee, is die oomblik wanneer die geestelike water breek en ek gebore word in die nuwe geestelike lewe waar dit nie meer ek is wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe! Soos wat Paulus dit in Gal 2:20 skryf.  As ons kyk wat Paulus verder skryf, dan sê hy:  “Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat Sy liefde vir my bewys het, deur Sy lewe vir my af te lê.”

Soos ‘n moeder bereid is om haar liggaam en lewe tot beskikking van God te stel sodat ek as mens gebore kan word, so was Jesus bereid om Sy liggaam en lewe tot beskikking van God te stel sodat ek in die gees gebore kan word.

Hoe weet ons wanneer iemand weder gebore is?  Kyk na sy of haar dade, want Joh 3:21 sê Jesus vir Nikodemus, “Wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is.”

Wedergeboorte is nie hierdie onmoontlike onverstaanbare begrip nie! Ja daar is baie onmoontlikhede wat moontlik word sodat ek weergebore kan word. Maar solank ek weet dat om as mens gebore te word, moet ek deur die geboortekanaal beweeg, so moet ek deur die geboortekanaal van die kruis beweeg om in die gees gebore te kan word.

Die geboorte deur water is nie jou keuse nie. Jy het geen sê daarin gehad nie. Maar die geboorte deur die kruis is ‘n besluit wat elkeen vir homself moet neem.  God het die onmoontlike reeds moontlik gemaak.  Hy wag op jou antwoord.

Daarom stel Romeine 10:10 dit baie duidelik: “Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons, en ons word gered

Dis wedergeboorte!

Toe Paulus en Silas in die tronk was in Filippi en al hierdie onmoontlike wonderwerke plaasvind van die boeie wat afval en die tronkdeure wat oopswaai toe vra die wag dieselfde vraag as Nikodemus: “Menere, wat moet ek doen om gered te word?” en Paulus antwoord: ”Glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin(Hand 16:30,31)

Nikodemus het geglo: In Johannes 7:50 lees ons hoe hy vir Jesus probeer opstaan teen die Fariseers en in Joh 19:39 het Nikodemus, nadat Jesus gesterf het,  ‘n mengsel van vyftig liter mirre en aalwyn gebruik sodat die liggaam van Jesus gebalsem en toegedraai kon word en in die graf gesit kon word.

Vandag met Moedersdag is elkeen van ons deeglik bewus daarvan dat ons deur die water van ons moeders die gawe van lewe ontvang het, ‘n geskenk van God, ek as mens het niks gedoen om dit te laat gebeur nie.

Vandag met Moedersdag is dit jou keuse om deur die kruis, die gawe van die ewige lewe te ontvang, om sodoende deur die Gees gebore te kan word.  2 Kor 5:17 stel dit duidelik “Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom.  Dit is alles die werk van God.”   Het jy al jou Keuse gemaak?     

Amen

Soli Deo Gloria

Glo en Doen – Sondag 21 Mei 2021
Plasing No 0029

Leave a Reply

Your email address will not be published.