Die Heilige Gees – Deel 1

Pinkster 2021 – deel 1 van ‘n reeks van 4

Maandag 17 Mei 2021

Wie is God drie enig?

Ray Pritchard, Dr HA Heyns Inleiding tot die Dogmatiek

Someone has said it this way:
If you try to explain the Trinity, you will lose your mind.
But if you deny it, you will lose your soul. 

Die Drie-eenheid Gedefinieër

Ons, as Christene wêreldwyd, glo in Een God, een wese in wie drie persone is, naamlik die Vader, Seun en die Heilige Gees, wat in werklikheid en in waarheid en van ewigheid af onderskeie is volgens die eienskappe wat Hulle nie met mekaar deel nie.
(Matt 3:16, 17; Matt 28:19, 20; Mar 12:29; Joh 1:14; Han 5:3, 4; II Kor 13:14.)

One God and One Only
Exists in three Persons
Equal and Eternal
Worthy of equal praise and worship
Distinct yet acting in unity
Constituting the one true God of the Bible

Die God wat ons as Christene aanbid, is…

i) Een in wese
ii) Drie in Persone (‘n Persoon is ‘n Selfstandigheid in die wese van God wat in sy verhouding tot die ander
deur ‘n onmededeelbare eienskap onderskei word.)
iii) Die Vader is die oorsaak, oorsprong en begin van alle sigbare en onsigbare dinge.
iv) Die Seun Jesus Christus, is die Woord, die wysheid en die beeld van die Vader
v) Die Heilige Gees is die ewige krag en mag wat van die Vader en die Seun uitgaan.

Die Vader is God, die Seun is God, en die Heilige Gees is God, en daarom praat ons in die teologie van die Godheid.

Wanneer ons aan God dink, moet ons nie sê 1+1+1 = 3 nie maar eerder 1x1x1=1

A. Wat is die Drie-Eenheid nie?

 i) Ons glo nie in 3 gode nie!
ii) En ons glo nie dat die Vader, Seun en Gees 3 vorms van God is nie ys, water en stoom wat H20 in samestelling
bly nie maar net 3 vorme is van H20
iii) Ons glo ook nie dat die Vader, Seun en Heilige Gees drie aparte stukke van God is nie!.

B. Waar in die Bybel vind ons die Drie eenheidsleer?

Die Bybel is duidelik dat daar net 1 God is.
Deut 6:4 vertel ons “Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here
1 Kor 8:4  “Wat nou betref die eet van vleis wat aan ‘n afgod geoffer is: ons weet dat daar geen afgod in die hele wêreld is wat iets beteken nie, en dat daar ook geen God is nie, behalwe Een..”
1 Tim 2:5  “Daar is immers net een God, en daar is net een Middelaar”

Die Bybel is ook duidelik dat die een God in meervoud is.
Genesis 1:26-27 “Laat ons die mens maak, en God het die mens na Sy beeld gemaak.

Die uitbeelding van die drie persone in die Bybel.

Uiteindelik word al drie mense op gelyke basis in verskillende gedeeltes geassosieer:
i) Jesus se doop – Matt 3: 13-17 (die stem van die Vader, die Seun gedoop, die Gees daal neer soos ‘n duif).
ii) Redding – 1 Pet 1: 2 ( deur die Vader gekies, geheilig deur die Gees, besprinkel met die bloed van Jesus).
iii) Heiligmaking – 2 Kor 13:14 (genade van die Here Jesus, liefde tot God, gemeenskap van die Heilige Gees).
iv) Christelike doop – Matt 28:19 (gedoop in een naam, tog drie persone – Vader, Seun en Heilige Gees).
v) Gebed – Efe 3: 14-21 (versterk deur sy Gees, ken die liefde van Christus, gevul met die volheid van God.)
vi) Christelike groei – 2 Tess 2:13 (deur God gekies, geliefd deur die Here, geheilig deur die Gees).

Die rol van elke persoon 

Die Vader: 

Hy is die oorsaak en die oorsprong van alles. 
Hy is die Skepper uit wie alle dinge is en vir wie ons lewe (1 Kor 8:6,)
Aan Hom het die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke (Ef 3:15)
Hy is die een wat alles gebou het (Hebr 3:3)
Wat alles laat gebeur volgens Sy raadsbesluit (Ef 1:5,11) en ‘n verskeidenhied van kragtige werkinge in alles tot stand bring (1 Kor 12:6).  Dit is opvallend dat die Vader altyd eerste genoem word waar die drie saam genoem word.

Die Seun:

Die Seun is ons saligmaker en Verlosser deur Sy bloed (1 Ti 2:5)  Volgens Johannes 1:14 was Hy die Woord wat mens geword het en onder ons kom woon het. Hy het Homself verneder deur die gestalte van ;n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word (Fil 2:7) As Borg van ‘n beter verbond (Hebr 7:22) het God die wereld deur Christus met Homself versoen ( 2 Kor 5:1) 

Heilige Gees:

Hy is die Heiligmaker deur Sy inwoning in ons harte. Joh 3:5 sê Hy wederbaar ons, skenk ons geloof (2 Kor 4:13) stort liefde in ons harte uit (Rom 5:5) en vernuwe ons lewe (Titus3:5) Die Heilige Gees is die Lewendmaker en Brugbouer wat as ewige Krag en Mag van die Vader en die Seun uitgaan (Joh 14:16; 15:26) 

In elkeen van die persone se werkinge is die ander 2 persone van die Godheid betrokke. 

Die Heilige Gees – Deel 2
Die Heilige Gees – Deel 3
Die Heilige Gees – Deel 4
Plasing No 0095

Met dank aan Ray Pritchard, Dr HA Heyns Inleiding tot die Dogmatiek

Leave a Reply

Your email address will not be published.