Die Heilige Gees – Deel 2

Pinkster 2021 – deel 2 van ‘n reeks van 4

Dinsdag 18 Mei 2021

Die Beelde van die Gees

Die Heilige Gees is gees, en dit is onmoontlik om die Heilige Gees te beperk tot beelde. Tog gebruik die Bybel sekere beelde om die Heilige Gees aan ons te beskryf.

Die Gees as ‘n Duif-

Die eerste kennisname in die Nuwe Testament met ‘n sigbare vorm van die Heilige Gees is met Jesus se doop in Mat 3:16 en Luk 3:22 (‘n Liggaamlike gedaante soos ‘n duif)
Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. Meteens het die hemel bokant Hom oopgegaan, en Hy het die Gees van God soos ‘n duif sien neerdaal en op Hom kom..”
Op hierdie manier het God die Heilige Gees hom aan die mense geopenbaar met Jesus se doop.
Ek wonder wat die reaksie van die mense moes gewees het toe hulle die duif sien.

‘n Verhaal in die Bybel waar die duif ook ‘n baie prominente rol gespeel het was in die verhaal van Noag in Genesis 8: Die Duif het die einde van die sondvloed aangekondig deur met ‘n olyftakkie in sy bek terug te keer na die ark toe. Die duif was die een wat weer hoop en nuwe lewe aangekondig het. Dat God se oordeel oor die mens se sondes en ongehoorsaamheid aan God nou volstrek is.

Duiwe is ook as offers gebruik en in Lukas 2:22-24 lees ons van Josef en Maria wat na die reinigingstyd vir Jesus tot beskikking van God te stel (die Here), want elke eersteling van die manlike geslag moet vir die Here afgesonder word. – Die reinigings offer was ‘n paar tortelduiwe of 2 jong duiwe.

Ons kan maar net dink in ‘n kultuur waar duiwe ‘n groot rol gespeel het as offers dat en oorgawe aan God, dat die Heilige Gees in die vorm van ‘n duif vir die omstanders ‘n baie groot betekenis gehad het, soos wat die kruis vandag vir ons het. As iemand vir jou ‘n kruis wys dan weet jy waaroor dit gaan. Jy hoef nie eers te vra nie.

Wind – dooies word lewend


Die woord Ruach wat in die Hebreeus vir die Heilige Gees gebruik word, beteken “asem van God.”
Genesis 1:2 Stel ons dadelik aan die Gees bekend met die woorde. En die Gees van God het oor die waters gesweef.”
Die visioen van Esegiel 37 waar die droë bene in die vallei gelê het en Esegieel vir die gees gesê het: “So sê die Here my God: Kom uit die vier windstreke, gees , blaas in hierdie dooies in dat hulle kan lewe! – v14 Ek sal my Gees in julle laat kom sodat julle kan lewe en Ek sal julle in julle land laat woon. Dan sal ulle besef dat Ek die Here is. Ek het dit gesê en Ek sal dit doen.
Hier is dit die Heilige Gees wat weer lewe in mense bring. Mense wat geestelik dood was word geestelik lewend.

Joh 3:8 vergelyk Jesus ook die Gees met wind deur te sê: “Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is.
Hierdie gewaarwording vind plaas in die uitstorting van die Heilige Gees was soos ‘n geweldige stormwind die hele vertrek gevul het waarin die dissipels saam was om te bid. (Hand 2:1) En die Gees – wind het nuwe lewe in die dissipels ingeblaas.


Vuur-verteer – reinig heilig

Op verskeie plekke in die Bybel word vuur vir die teenwoordigheid van God gebruik:
God roep vir Moses vanuit die brandende bos. Die vuurkolom wat die volk Israel tydens die uittog in die nag gelei het.
Deut 5:23-27 beleef die Israeliete hoe God in Sy grootheid van ‘n berg wat brand met hulle gepraat!
Johannes die Doper sê dat Jesus met die Heilige Gees en met vuur sal doop (Mat 3:11) en dit het ons gesien gebeur met die uitstorting van die Heilige Gees oor die dissipels
In Hand 2 lees ons dat die Heilige Gees in vuur wat soos tonge op elkeen van hulle gekom het. Hierdie vuur van die Gees het hulle vervul en hulle het elkeen in ander tale begin praat soos wat die Heilige Gees aan hulle gegee het om onder Sy leiding te doen!
Vuur verteer dit wat voor hom kom
Die Bybel beskryf God as ‘n Verterende vuur (Deut 4:24; Heb 12:29) en daarom moet ons eerbied en ontsag vir Hom hê!
Esegiel 21:31 en 31 leer ons die verterende kant van God ken. Ons wil altyd in Liewe Jesus glo en dat daar net altyd genade is en ons maak en doen soos en wat ons wil, maar dan is daar die verterende kant van God teen die wat goddeloos is. (Ps 97:3)
Hebr 10:27 waarsku ons dat daar ‘n verskriklike verwagting van oordeel en ‘n gloeiende vuur is wat die teenstaanders van God sal verteer! En dan v 29: “Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy kry wat die Seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, geminag het en die Gees van genade beledig het?“. V31: “Dit is verskriklik om in die hande van die Lewende God te val!”
Vuur Verander die samestelling van dit wat deur hom gaan
‘n Louterende vuur (Refining fire) wat suiwer (Job 23:10, Jes. 48:10; Jer 9:7; & Mal 3:3).
Niks wat deur vuur gegaan het bly dieselfde nie. Dit word of vernietig, of dit word verander, gesuiwer.
Louter
Sag 13:9:” God sê dat “Hy die wat oorbly met vuur sal louter soos silwer gelouter word. Hy sal ons suiwer soos goud gesuiwer word.” En wanneer God dit gedoen het sal die gelowiges Hom aanroep, Hy sal hulle gebede verhoor en Hy sal sy verbond weer bevestig deur te sê: Hulle is my volk en die volk sal antwoord:
”Die Here is ons God.”

Sou Louter en verander die Heilige Gees ons deur ons denke te vernuwe en Godgerig te maak (Jak 3:13-18)
Toets suiwerheid
1 Petr 1:7 “Julle geloof is baie kosbaarder as goud. Die Suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus.”
Die Gees lei ons deur versoekings en beproewings soos Jesus in die woestyn, sodat die suiwerheid van ons geloof getoets kan word.


Water – Lewende water


Joh 7:37-39 Met die een wat in my glo is dit soos die skrif sê: “Stromende lewende water sal uit sy binneste vloei!” Hiermee het Hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in Hom kom sou die Gees ontvang.”
Luk 6:45 “Waar die hart van vol is loop die mond van oor.” As die Heilige Gees in jou hart is sal jou woorde daarvan getuig.
In Johannes 4:1-26 sê Jesus vir die Samaritaanse vrou dat v14: ”wie van die water gedrink het wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Nee die water wat Ek hom sal gee, sal in hom ‘n Fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee.”
V23 sluit vir my al die beelde wat die Heilige Gees verduidelik mooi saam.
”Daar kom ‘n tyd en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. God is Gees en die wat Hom aanbid moet Hom deur die Gees en in waarheid aanbid!” – Joh 4-23

Die Heilige Gees – Deel 1
Die Heilige Gees – Deel 3
Die Heilige Gees – Deel 4
Plasing No 0096

Leave a Reply

Your email address will not be published.