Die Mezuzah

Na aanleiding van ‘n plasing oor Eksodus het ek dit goed gedink om iets te skryf oor ‘n Mezuzah wat in Hebreeus so geskryf is מְזוּזָה en beteken ” deurkoesyn” Dit is ‘n stuk perkament genaamd ‘n “klaf” wat in ‘n sierkas voorkom en met spesifieke Hebreeuse verse uit die “Torah” opgeskryf is. Die verse is uit Deutoronium en Numeri en is hieronder.
Jy sal sien, by die voordeur van ‘n Joodse huis (of sy besigheid) hierdie klein ornamente op die regte kant van die deur en net bo skouer hoogte. Die Joodse praktyk is om aan die sierkas te raak sodra hulle in of uit gaan, en dit is vir hulle om die “Mitswa” (Bybelse gebod) te vervul om ‘die woorde van God op die poorte en deurposte van u huis te skryf’

Daar is ‘n reeks reels oor wat se dele jy mag kies, hoe dit moet geskryf word, met wat se skryfgoed ens.. Dis ook nie net enige persoon wat mag dit skryf. Die klaf-perkament word voorberei deur ‘n gekwalifiseerde skriba (‘sofer stam’) wat opleiding ondergaan het in die bestudering van die relevante godsdienstige wette, sowel as in die meer praktiese dele, dws die sny van die veerpen en die skryfwerk. Die verse is in swart onuitwisbare ink geskryf met ‘n spesiale veerpen wat van ‘n veer of, in wat nou seldsame gevalle is, van ‘n riet gemaak is. Die perkament word dan opgerol en in die koffer geplaas.

Ons het honderde jare terug weggebreek van dié tipe rituele maar die kern van die praktyk is Om God eerste te plaas in alles wat ons doen.

Die Volle Gebed se naam is “Shema Yisrael” en dit al drie stukke hieronder

DEUT 6: 4-9 en 11: 13-21 plus Num15:37-41
DEUT 6
4“Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here. 5Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag. 6“Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. 7Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. 8Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande, en dit moet ‘n merk op jou voorkop wees. 9Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte”.
DEUT 11
13“As julle al die gebooie wat ek julle vandag gee, stiptelik gehoorsaam en die Here julle God liefhet en dien met hart en siel, 14sal Hy vir julle land sy reën gee op die regte tyd, lente- en somerreëns, en julle sal koring, wyn en olie oes. 15Die Here sal sorg vir groen gras op julle veld vir julle vee, en julle sal oorgenoeg hê om te eet.
16“Pas op dat julle nie verlei word om ander gode te gaan dien en vereer nie, 17want dan sal die toorn van die Here teen julle ontvlam, en Hy sal dit nie laat reën nie, die aarde sal nie meer sy opbrengs lewer nie, en julle sal baie gou verdwyn uit die goeie land wat die Here aan julle gee. 18Hierdie woorde van die Here moet julle lewe vul. Julle moet dit as herinneringsteken vasbind aan julle hande en dit moet ‘n merk op julle voorkoppe wees.
19“Leer dit vir jou kinders deur met hulle daaroor te praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. 20Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. 21Dan sal julle en julle nageslag lank, ja, so lank as die hemel en die aarde sal bestaan, bly woon in die land wat die Here met ‘n eed beloof het om aan julle voorvaders te gee.”

NUM 15

37Die Here het verder vir Moses gesê: 38“Sê vir die Israeliete hulle moet aan die some van hulle klere klossies vaswerk. Dit geld ook vir hulle nageslag. Hulle moet ‘n blou toutjie aan die hoekklossies vaswerk. 39As julle die klossies sien, moet julle dink aan al my gebooie sodat julle dit onderhou en nie die sondige begeertes van julle hart en oë navolg nie. 40Julle moet aan al my gebooie dink en hulle onderhou sodat julle aan My gewy sal wees. 41Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte gebring het om vir julle ‘n God te wees. Ek is die Here julle God.”

Ashkenazi Mezuzah

Plasing No 0160

Die Ashkenazi Mezuzah met dank aan die fotograaf Gryffindor, Public domain, via Wikimedia Commons Ashkenazi Mezuzah

Die Blou Macedonian Mezuzah met dank aan PretoriaTravel, CC BY-SA 3.0

Leave a Reply

Your email address will not be published.