Die Verhaal Van Tussen Ons

Die heel eerste Maandblad van die Gemeente het as DIE GIDS bekend gestaan en is uitgegee in Maart 1971. Later (die datum is onbekend) het die naam verander na: “Gemeente Nuusbrief” en in 2002 is ‘n nuwe naam naamlik TUSSEN ONS vir die blad gegee.

Ons publiseer graag die voorblad artikel van DIE GIDS van Maart 1971.

Getuigskrif wat God gee

In vele studeerkamers in ons land word weekliks menige getuigskrifte op skrif gestel.  Mens doen dit graag want op hierdie wyse word ons jongmense gehelp om hul posisie in die lewe te verbeter. Per slot van rekening is dit ons almal se strewe op vordering te toon.

    Wat behels ‘n getuigskrif?  Baie jongmense sal daarvan egter kan getuig dat die vraag deur die redakteur van hierdie maandblad al aan julle gevra is: ‘n Goeie getuigskrif of ‘n eerlike getuigskrif? Wesenlik is daar dalk ‘n groot verskil tussen ‘n goeie en ‘n eerlike getuigskrif.  Nietemin, dit bly die verantwoordelikheid van die persoon wat die getuigskrif neerpen om eerlik in sy opmerkinge te wees.

  In ‘n getuigskrif gee mens die indruk weer wat die persoon op jou gemaak het.  Jy vertel van sy kerkverband, sy familielewe, die kennis van sy karakter, sy kerklike meelewing al dan nie, sy lewensbeskouing en ander aspekte van die persoon wat getref het en bekend is.  By alles is dit maar ‘n oppervlakkige beoordeling.  Ja selfs die persoon wat ons meen om te ken van binne en buite, bly tog ‘n onbekende.  Hoe heel anders sal ‘n vrou ‘n getuigskrif van haar man kan gee of andersom. Ons beoordeel maar die uiterlike voorkoms en handelswyse van die mens.

    ‘n Getuigskrif is ‘n belangrike dokument wat die toekoms van enige iemand kan beïnvloed.  Een negatiewe sin kan byvoorbeeld die toekoms van iemand in die wiele ry.  Deesdae word ons dan ook geleer om ’n getuigskrif te lees uit die oogpunt van dit wat daar nie geskrywe is nie.  Indien ’n getuigskrif enigsins vaag en afwykend is, dan weet mens dat ergens iets skort.

   Gestel nou dat die Here oor ons lewe ’n getuigskrif moet skryf.  Hoe anders sal dit nie lyk nie.  God kyk van ‘n ander kant af.  Hy weet presies wat en hoe ons is en dit is seker dat dit nie net op die uiterlike dinge gebaseer sal wees nie.  Sekerlik sal in die getuigskrif staan wat ons verhouding teenoor Hom is.

   Na aanleiding van die gebruik van sommige skoolhoofde en rektore van kolleges om onder tien punte hul indrukke van ‘n leerling of student te gee, kan ons ook vir ons geestelike doeleindes 10 punte volgens Skrif daarstel waarvolgens die Here ons lewens sal oordeel.  Indien die volgende tien punte aan ons gestel sal word, vra ons onsself af, wat is die antwoorde?

My gedagte is ………………………. (rein of vuil)
My geloof is…………………………. (opreg of onopreg)
My liefde vir die Here is………… (diep of oppervlakkig)
My werke is…………………………. (edel of onedel)
My dade is…………………………… (mooi of gemeen)
My karakter is………………………. (skoon of besoedel)
My woorde is……………………….. (waarheid of leuens)
My redding is………………………..                (seker of onseker)
My getrouheid aan God is……… (suiwer of onsuiwer)
My verlede is deur God…………. (vergeet of onthou)

——ooOoo ——

Nog ‘n brokkie interessante inligting uit Maart 1971 se DIE GIDS is die volgende:

GEMEENTE VARIA

……..     Aantal lidmate by afstigting was 375
……..     Aantal lidmate in Januarie was 407 en 764 siele
……..     Inkomste per lidmaat vir Januarie was R3.68 per lidmaat
……..     Hierdie inkomste is slegs uit die 15 wyke afkomstig
……..     Die eerste kindertjies ten doop gebring is die van ouers
Nel, Kruger, Hollenbach en Calitz.

Ander Brokkies van ons geskiedenis
Mindalore sluit haar 40e Feesjaar af met ‘n Dinee vir ’n Koning
Kinders dink anders – Deel 1
Mostert Egpaar 60 jaar getroud
Mindalore is 50 – Ontmoet Tannie Anna Roodt
Mindalore Jaartemas
Mindalore is 50 – Ontmoet die Argitek

Plasing No 0316


Leave a Reply

Your email address will not be published.