Gebed is ‘n gesprek met God – Mark 14:32-42

Lydensweek 2 – Sondag 6 Maart 2022

Inleiding:

Vandag is die tweede Lydings Sondag.  Verlede week het ons gepraat oor die Nagmaal en die betekenis van die Nagmaal.  Vandag gaan ons gesels oor gebed en spesifiek kyk na tekste waar Jesus oor gebed praat. 

Die gebeure in die tuin van Getsemane na die nagmaal sien ons Jesus as volkome mens raak! Waar Hy in die afgelope drie jaar van Sy bediening homself afgesonder het om te gaan bid en vir die mense die beginsels van gebed geleer het, het ons die voorreg om Jesus se laaste gebed te kan lees voordat Hy gekruisig is.

Wat leer Jesus ons rondom gebed?

Gebed en die Heilige Gees

Jesus se bediening het met gebed begin. Lukas vertel die verhaal van Jesus se doop op ‘n baie besondere manier. “Toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop, en terwyl Hy staan en bid, het die hemel oopgegaan en het die Heilige Gees in sigbare gestalte soos ‘n duif op Hom neergedaal. Daar was ook ‘n stem uit die hemel: “Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My” Luk 3:21-22

Jesus is gedoop en terwyl hy staan en bid…  Volgens Lukas was gebed die skakel tussen die fisiese handeling van die doop en die geestelike handeling van die afdaal van die Heilige Gees en die Vader se woorde. 

Jesus wil ook hê dat ons die oorgang van die fisiese na die geestelike moet beleef en daarom moet ons deur gebed vra vir die Heilige Gees.  “As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee – Die Vader in die hemel nog baie meer! Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra!” Luk 11:13

Met hierdie eienskap van gebed voel dit vir my dat GEBED die voertuig is wat die fisies en die geestelike by mekaar uitbring. Ek het nodig om te bid om die Heilige Gees van God te ontvang en sodoende uit die fisiese na die geestelike toe oor te gaan.

Gebed is deel van jou lewe

Gebed was deel van Jesus se elke dag se bestaan.  Soos byvoorbeeld met die vermeerdering van die vissies en die brood het Jesus die voedsel geseën voordat dit uitgedeel is.”Daarna het Hy die vyf brode en die twee vissies geneem, na die hemel opgekyk en die seën gevra”. Luk 9:16.  Ons weet ook dat Jesus met die instelling van die Nagmaal oor die brood en die wyn gebid het. (Luk 22:15-23)

Gebed moet vir ons ‘n lewenswyse wees. Ons moet nie eers daaroor wonder nie.  Gebed was deel van Jesus se elke dag se bestaan.

Die Naam van Jesus

En wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word, As julle iets in My Naam vra, sal Ek dit doen.” Joh 14:13,14

Jesus leer ons dat gebed baie spesifiek tot Hom gerig moet word.  Jesus wil hê ons moet pertinent Hom aanspreek in ons gebed.  Dit help ons om gefokus te bid.  Dit help ons om te weet tot wie ons bid. Ook in die geestesruim kan daar dus geen verwarring wees tot wie my gebed gerig is nie.

Gebed is ‘n inteme gesprek met God.

“Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie.  Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon.” Mat 6:6

Dwarsdeur Jesus se bediening op aarde was gebed deel van sy intieme tyd wat Hy alleen saam met Sy Vader spandeer het. Jesus het in Sy besige lewe en omgang met mense tyd gemaak waar Hy en die Vader alleentyd kon saam spandeer.  Ons lees in Luk 5:16 dat Jesus hom altyd weer in eensame plekke afgesonder het om daar te bid.

Ook in Sy laaste uur het Jesus ‘n entjie van Sy dissipels af gaan kniel en daar gebid dat as dit moontlik is, die uur van lyding nie vir Hom sou aanbreek nie. (Mark 14:35) 

Hoe lyk ons alleentyd saam met God. Sonder ons onsself nog gereeld op eensame plekke af sodat ons ongesteurd met ons Hemelse Vader kan praat?

Gebedsvriende

Behalwe om jouself af te sonder vir gebed soos wat Jesus gereeld gedoen het, is gebed ook iets wat jy saam met medegelowiges kan deel.  Dis vir my so kragtig wanneer mense saam bid. Mat 18:20 sê: “As twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry, want waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle”.

Gebed bring eenheid onder mense. Wanneer ons saamstem oor ‘n saak en saam daaroor bid, is daar eenheid onder ons. In die Bybelse tyd moet daar altyd 2 getuies wees in ‘n saak en daarom as ons 2 of 3 is, dan is die Vader daar saam met ons en word die saak waaroor ons bid geloofwaardig. Dan sal ons dit ontvang, want daar is eenheid en samehorigheid.

Jesus het die waarde van hierdie gebedsvriende geken en daarom het Hy vir Johannes, Jakobus en Petrus gesê dat Hy ontsteld is en beangs is.  Mark 14:33:”Ek voel doodsbenoud, Bly hier en waak!”

Om alleen te stry is baie moeilik, maar as jy weet dat daar mense is wat saam met jou stry, maak dit vir jou tog in ‘n mate makliker.  Daarom was Jesus so teleurgesteld toe sy gebedsvriende aan die slaap geraak het, want daar was nie eensgesindheid nie.  Hy moes hierdie las, alleen dra.  Hulle kon nie eers saam met Hom bid nie.

Gebed en geloof

Gebed en geloof is soos die Grondboontjie botter en stroop tussen 2 snye brood.  My verhouding met God word aanmekaar gehou deur gebed en geloof.  Met die vermeerdering van die broodjies kan ons sien dat Jesus se gebed en geloof baie goeie resultate gehad het. Ook met die genesing van mense, maar as ons na Jesus se gebed in Getsemane kyk,  het Jesus dan nie genoeg geloof gehad dat God Hom van hierdie lyding sal verlos nie.  Jesus het self die volgende vir ons geleer:

“Daarom sê ek vir julle: alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees.”  Mark 11:24;
 “As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in gebed vra”. Mat 21:22

Hoe moet ons dit dan verstaan? Soveel mense het al hul gebedslewe opgegee omdat hulle nie ontvang wat hulle bid nie.  Hulle begin dan twyfel in hulle geloof en voel verwerp deur God.  Ons moet altyd onthou dat ons gebedsversoeke altyd ondergeskik is aan die Almagtigheid van God. Dis nie my geloof wat gaan bepaal of ek dit gaan ontvang of nie,  dis God wat die laaste sê het.  Dink net wat sou gebeur het as God elke gebed presies laat gebeur het soos wat ons dit gevra het. Daarom verstaan ek hierdie deel van gebed as “bid met verwagting, dat God die beste volgens Sy besluit sal laat gebeur.

Gebed vir jou vyand

“Julle moet julle vyande liefhê; doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word; seën die mense deur wie julle vervloek word; bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word.” Luk 6:27-28

“Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die Hemel. Mat 5:44

Jesus het ons nie net geleer om vir ons vyande te bid nie, Hy het dit ook gedoen aan die Kruis.  Hy het gebid: Luk 23:34 “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!”

Hiermee het Jesus ook Sy lering oor gebed en vergifnis uitgeleef waar Hy in Mark 11:25 vir ons leer dat “wanneer julle staan om te bid en julle het iets teen iemand, vergewe hom; dan sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook julle oortreding vergewe.”

Jesus het in Sy moeilikste tyd op aarde nogsteeds vir Sy vyande gebid en hulle vergewe.

Gebed bind die Gees en die vlees saam

Ek wil afsluit met ‘n beginsel wat Jesus in die Tuin van Getsemané vir sy dissipels kom leer het.- “Waak en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie.  Die gees is gewillig, maar die vlees is swak” Mat 26:41

Ons as mense is liggaam en gees.  Daarom moet ons in totale mens funksioneer. Die vlees wat swak is moet waak, en die gees wat sterk is moet bid.  Wanneer ons in ons vlees waak teen die versoekings sal ons dit kan weerstaan deur gebed in die gees. Vir ons menslike bestaan kan ons nie een van die twee kerns van menswees afskeep nie.

Slot

‘n Gesegde wat ek gehoor het lui as volg: “Werk asof geen gebed sal help nie en bid asof geen werk sal help nie.”  Ek wil vanoggend afsluit deur hierdie gesegde te verander na: “Waak asof geen gebed sal help nie en bid asof geen waaksaamheid sal help nie.”

Mag God jou gebedslewe seën! 

Soli Deo Gloria

Foto – Mount Denali – Alaska – National Park Service

               Plasing No 0363

Leave a Reply

Your email address will not be published.