Glo en Doen

As gebou van God glo en doen ons. Mark 5:21-43

Sondag 16 Mei 2021

Verlede week het ons gepraat oor wedergeboorte en die keuse wat ons moet maak om vanuit die duisternis van hierdie wereld deur die geboortekanaal van die kruis in die gees gebore moet word.

‘n Babatjie wat gebore word moet sekere goed doen om in ‘n peuter te kan ontwikkel en dan ‘n kleuter en dan tiener ens. In elke fase van grootword is daar sekere dinge wat van ons as mense verwag word. Jy kan nie net agteroor sit en hoop jy word nou groot en sterk nie. Ongelukkig is daar baie wedergebore Christene wat dink ek het nou my hart vir Jesus gegee, so nou moet Hy uithaal en wys want Hy kan bevoorreg voel dat ek Hom gekies het. My keuse om weergebore te word plaas ‘n verantwoordelikheid op my om te glo en te doen!

Jak 2:18-22 Skryf “‘Die een het die geloof en die ander het die dade.’ Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade.”

Glo jy dat daar net 1 God is? – Die bose geeste glo dit ook en hulle sidder van angs… Kyk na Abraham: Hy het geloof in God gehad, maar sy geloof moes in dade oorgaan (Jak 2)!
Dis een ding om te glo dat ek tot alles instaat is deur Christus wat my krag gee (Fil 4:13) en dit is ‘n totaal ander ding om dit uit te leef!
Wanneer Paulus oor Abraham praat in Rom 4:1-6 dan sê hy dat God Abraham vrygespreek het om dat hy geglo het.
Dus kan ons nie geloof en dade van mekaar skei nie. Geloof moet oorgaan in dade en dade versterk of bevestig my geloof!
Paulus skryf in Gal 5:6 “In Christus Jesus is dit nie van belang of jy besny is of nie. Al wat van belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan!”
Hebr 11:6 sê “As ‘n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy die wat Hom soek, beloon.”

Daarom is Kol 3:17 so belangrik: “Wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom!”

Dit is weereens dade vanuit my geloof in God. Wat leer ons uit Markus 5 en ook van ander Bybelfigure oor geloof en dade?

Hierdie gedeelte staan ook bekend as ‘n wonderwerk op pad na ‘n wonderwerk.

1) In ‘n krisis gaan dit nie meer oor tradisies of mense se opinies nie, dit gaan oor geloof in Jesus

Jairus – ‘n Raadslid van die Sinagoge – vir hierdie gesiene man in die geestelike kringe, maak dit in hierdie situasie waarin hy is nie meer saak wat die ander lede van en oor Jesus sê nie! Dit maak nie vir hom saak wat hulle interpretasie van die wette is nie. Sy geloof is nou nie meer in die wette en die profete nie, maar sy geloof is nou in Jesus

Die vrou – Vir 12 jaar lank is sy siek. Sy het baie gely onder talle dokters en het alles wat sy gehad het daaraan bestee om gesond te word. Sy het geen baat daarby gevind nie, maar eerder erger geword. Sy was moedeloos. Sy was raadop. 12 jaar is ‘n lang tyd en sy het nie meer geloof in die mediese wereld gehad nie. Sy het nie meer omgegee of sy onrein is nie. Sy het nie omgegee wat die mense met haar gaan maak nie, sy moes net by Jesus uitkom. Sy het haar laaste geloof nou in Jesus gestel.

Abraham het vir Isak gehad – Hy het baie jare gewag vir hierdie kind, en nou is God se opdrag om hierdie kind te gaan offer( Gen 22). Dit druis teen die mensdom is. Ander het verseker gedink hy is mal om so iets te doen! Soos hulle opstap, vra Isak nog moeilike vrae ook!

Dawid sien hoe Goliat die Israeliete verkleineer en hoe hy met hulle mors! Hy is bereid om in te staan, maar almal sê hy is te jonk, hy hoort in die veld by die skape, hy is te klein. (1 Sam 17)

Paulus was hierdie groot vervolger van mense wat in Jesus geglo het. Hy het uitgegaan om hulle gevange te neem en het ‘n skrikbewind gevoer totdat hy Jesus ontmoet het. Paulus het ‘n geskiedenis waarop baie kon trots wees. (2 Kor 12:1-7)

Kan jy met een van hierdie situasies vereenselwig? Die gesegde is mos: Krisisse leer bid! Dalk is dit meer korrek om te sê Krisisse leer ons werklik glo!

2) Doen iets

Jairus moes sy sinagoge trots in sy sak steek en hy het deur die menigte mense wat om Jesus was gewurm tot by Jesus.

Die vrou moes haarself ook deur die skare wurm om by Jesus uit te kom want daar was so baie mense dat hulle van alle kante af teen hom gedruk het.

Abraham moes die altaar bou en die brandhout op die altaar sit en Isak vasmaak op die altaar!

Dawid moes na die rivier toe gaan en 5 klippies optel en na Goliat toe stap.

Paulus moes worstel met hierdie doring waarmee Satan hom aangeval het, wat hom met vuiste slaan, sodat hy nie hoogmoedig moet word nie.

 3) Maak jou begeertes bekend

Jairus val op sy knieë voor Jesus neer en hy smeek Jesus dringend om Sy hande op die dogtertjie te kom lê sodat sy kan gesond word en kan bly lewe.

Die vrou, wat in haar gemoed en menswees sterwend was omdat sy nie gesond kon word nie se begeerte was net om van agter af aan Jesus se klere te kon raak, sodat sy gesond kan word.

Abraham se begeerte was dat God Sy eie offerlam sal voorsien

Dawid se begeerte was dat die Here vir Goliat in sy mag sal oorgee sodat hy as Dawid vir Goliat sal verslaan en sy kop van sy lyf sal afkap (1 Sam 17:46)

Drie maal het Paulus gebid dat die Here die doring van hom moet wegneem. (2 Kor 12:8)

4) Beleef die krag van Jesus

Jairus het die krag van Jesus beleef toe Hy die dogtertjie se hand vat en vir haar sê: “Dogtertjie, Ek se vir jou staan op (Mark 5:41) en dadelik het sy opgestaan en begin loop.

Die vrou raak aan Jesus se klere en dadelik het die bron van haar bloedvloeiing opgedroog en sy kon aan haar liggaam agterkom dat sy genees is. (Mark 5:29)

Vir Abraham het God ‘n ram in ‘n bos voorsien sodat hy vir Isak kon losmaak.

Vir Dawid, het God hom met een klippie die oorwinning laat behaal.

Vir Paulus het God niks laat gebeur nie.

5) Luister na God se stem
Vir Jairus sê Jesus: “Moet jou nie ontstel nie, Bly net Glo!” v36
Vir die vrou se Jesus: “Dogter, jou geloof het jou gered, Gaan in vrede!”
Vir Abraham se God: “Nou weet Ek dat jy my dien!” Gen 22:12
Vir Dawid het God nie iets geantwoord nie, maar die hele skare het besef dat die Here nie deur swaard of spies verlos nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat Hy die Filistyne in Israel se mag oorgegee het. (1 Sam 17:47)
Vir Paulus se die Here “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” (2 Kor 12:9)

6) Slot
Ons almal kan met een of meer van hierdie Bybelse figure identifiseer. Elkeen van hierdie mense was bereid om, omdat hulle geglo het, ‘n stap van geloof te neem en hulself tot God te wend.
Elkeen van hulle het hul begeertes in geloof aan God bekend gemaak.
En God het elkeen geantwoord volgens Sy wil.

Ons as gebou van God moet glo en ons geloof moet oorgaan in dade en ons dade moet ‘n bevestiging wees van ons geloof.
Is jy vandag bereid om in die situasie waarin jy is, ‘n geloofstap te neem en die uitkoms volkome in God se hande te los?

Amen  –

Soli Deo Gloria

Ons is Wedergebore – Sondag 9 Mei 2021
Plasing No 0073

Leave a Reply

Your email address will not be published.