Jonk Maar ’n Voorbeeld

 Vandag se jeug is die leiers van more, maar die kerk van vandag. Daarom gaan ons die maand bietjie kyk wat die Bybel te sê het oor die jeug. Vir my is die sleutelvers vir die jeug die volgende:
 1 Timoteus 4:12 “Niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges ‘n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid.”

As jongmense kan en behoort julle op jul unieke manier ‘n verskil te maak, nie net by die kerk nie maar by die huis, die skool, op die sportveld, inteendeel orals waar jy jou mag bevind.

Voorbeelde van jongmense met groot verantwoordelikheid:

Josef, die seun van Jakob was op ouderdom van 17 jaar as hoof aangestel oor Potifar se huishouding. Gen 39:4

Rut was ‘n jong weduwee toe sy verkies het om saam met haar skoonma te trek en om ‘n seën vir haar te wees. Rut 1:16

Dawid was slegs ‘n seun toe hy ‘n reus doodgemaak het. 1 Samuel 17:42

Joas was 7 jaar oud toe hy koning van Judea geword het. 2 Konings 11:21

Josia was agt toe hy koning geword het en het een en dertig jaar in Jerusalem geregeer .”-2 Kronieke 34:1

Maria van Nasaret was ‘n jong maagd toe sy swanger geword het met Jesus. Lukas 1:31

Timoteus was ‘n jong man toe Paulus hom opgelei het vir die bediening. 1Tim 1:2

Hier volg ‘n paar bemoedigende teksverse vir die jeug, gegroepeer in 2 temas

God verwag die beste van jou

Eksodus 20:12 “Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee.”

Spreuke 1:8-9 “My seun, luister na die tug van jou vader, en verwerp die onderwysing van jou moeder nie; want dit is ‘n lieflike krans vir jou hoof en sierlike kettings vir jou hals.”

1 Petrus 5:5-9  “Net so moet julle, jongeres, aan die oueres onderdanig wees; en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teëstaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is”.

1 Petrus 4:10  “Namate elkeen ‘n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God.”

Efesiërs 6:1-2  “Kinders, julle moet jul ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder dit is die eerste gebod met ’n belofte”.

Moet nooit vergeet wie jy volg nie

Psalm 25:5  “Lei my in u waarheid en leer my, want U is die God van my heil. U verwag ek die hele dag”.

Psalm 27:11  “Here, leer my u weg en lei my op ‘n gelyk pad, vanweë my vyande.”

Psalm 139:14  “Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is u werke! En my siel weet dit alte goed.”

Prediker 12:1  “En dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid voordat die ongelukkige dae kom en die jare aanbreek waarvan jy sal sê: Ek het daar geen behae in nie.”

Jeremia 29:11-14  “Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle My aanroep en heengaan en tot My bid, en Ek sal na julle luister. En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart. En Ek sal My deur julle laat vind, spreek die HERE, en julle lot verander en julle versamel uit al die nasies en uit al die plekke waarheen Ek julle verdryf het, spreek die HERE; en Ek sal julle terugbring na die plek vanwaar Ek julle in ballingskap weggevoer het”.

Hebreërs 13:7  “Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het; aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na”.

Nou is die tyd

Ken jy vir Jesus? Jy mag dalk nou op ‘n baie kritiese ouderdom wees. Moenie tyd mors nie. Maak die beste besluit van jou lewe. Kom na Jesus, vandag nog.

Oom Jan

Sien Ook
Om God as Familie te dien
Wysheid
My Baadjie of My Vriendskap
Plasing No 0176

Foto Danksy Stocksnap

Leave a Reply

Your email address will not be published.