Leef Uit Jou Gawes

In 1 Korintiërs 2:4-5 skryf Paulus: “ …en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God.”
Verderaan in 1 Kor 4:20 skryf hy weer: ” …want die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag.”

   Die krag waarna hy verwys is niks anders as die krag van God wat in ons geplaas was om sy doel vir ons lewe te kan uitvoer. Die krag is dus die geestelike gawes. Die gawes is God se geordende manier om dinge in die verskillende bedieninge te kan laat gebeur. Sonder die gawes is ons net ‘n goddelike wese/skepsel SONDER die krag van God!

   Deur die eeue was die gawes misbruik en verkeerd aangewend wat dikwels tot onenigheid en tweespalk gelei het. Selfs so vroeg as in die Bybelse tye het die gelowiges hieraan skuldig. So erg was dit dat Paulus 3 hoofstukke in die eerste brief (1 Kor 12-14) aan die gemeente Korinte hieraan afgestaan het om die mense en ons vandag nog te leer.

   Almal ken seker die Vrugte van die Gees soos beskryf in Galasiers 5:22. Heelwat mense dink die vrugte van die Gees en die gawes van die Gees is een en dieselfde. Maar dit is egter nie so nie! Wat wel waar is, is dat die twee mekaar moet aanvul en die een kan nie in isolasie van die ander werk nie.

Vrugte sonder Gawes veroorsaak dat ons geestelike dinousorusse is wat uitsterf.
Gawes sonder Vrugte veroorsaak weer dat ons fanatiese huigelaars word.
Balans tussen die twee veroorsaak dat ons sal sweef soos ‘n arend!

Tipe Gawes: Daar is verskillende tipes gawes opgeteken in die Bybel, maar ek gaan stilstaan by die bekendste 9. Ek gaan hulle klassifiseer in 3 groepe, naamlik, Manifesterend, Motiverend en Bediening.

Manifesterend (1 Kor 12:7-11)

Dit is gawes aan gelowiges soos en wanneer ons dit mag nodig kry. Daar is 9 manifesterende gawes in die teksgedeelte wat verder in 3 groepe geklassifeer kan word.

Vokaal: Om te Profeteer; Spreek in tale en Uitlê van tale.
Krag: Geloof (bedoelende daai ekstra inspuiting van geloof wat jou deur moeilike tye dra); Genesing; Wonderwerke.
Openbaring: Wysheid; Kennis; Onderskeiding van geeste. Daar is 3 geeste wat onderskei kan word, naamlik,
Goddelike Gees: Aan die gees gee mens oor en jy gehoorsaam hom.
 Bose gees: Die tipe gees moet jy weerstaan en bestraf.
Vleeslike/menslike gees: Die gees moet jy korrigeer en leer. 

Motiverend (Rom 12:3-8)

Dit is spesiale gawes of vermoëns wat God in elkeen van ons geplaas het.

Nie almal het dalk die bediening gawes van evangelis, priester of apostel nie MAAR almal het een of
meer motiverende gawes.

Ons almal is geskep vir ‘n spesifieke doel (ons Godgegewe taak) Efe 2:10 “Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.”

Motiverende gawes is die kombinase tussen jou passie en jou vaardighede
Motiverende gawes of Talente word geestelik deur die Heilige Gees versnel totdat jy doen soos geskrywe in Kol 3:23 “En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie”.

Bedienend (Efe 4:7-13)

Dit is leierskap gawes. Prominent bedienings gawes in die liggaam van Christus (kerk) om God se mense toe te rus.

Deur Jesus Christus aangestel.
Jesus gee gawes aan mense.
Jesus gee talentvolle mense vir kerk.
Jesus gee leiers om mense toe te rus.
Lidmate dink geestelike leiers is daar om al die werk te doen! Dit is ‘n gevaarlike leuen! Die Bybel sê leiers bestaan om gelowiges op te lei.
ALMAL is priesters!

Geestelike Gawes

Ten slotte. Vind biddend uit wat jou gawes is. Eers wanneer jy weet wat dit is kan jy jou passie kombineer met jou vaardighede en ten volle genot put uit jou werk as deel van die liggaam van Christus.  Die Kerk kan slegs groei as almal hul gawes / werk ten volle uitleef
Liefde

Oom Jan

Geestelike Gawes Alle tekste wat gebruik word kom uit die Afrikaanse Ou Vertaling (1953)

Nog Sielskos vir die Lewenspad
Sement
Geloof en Rykdom
Die Menslike Drie Eenheid
Nuwe Plasings

Plasing No 0080

Leave a Reply

Your email address will not be published.