Ons is die Gebou van God – Mat 16:13-19

10 Januarie 2021

Op hierdie Rots, sal Ek My kerk bou

Die teks is op 17 Januarie 1971, met die stigtingsvergdering van NG Gemeente Mindalore gelees. 

Om ons 50e verjaarsdag te vier wil ek graag dieselfde teks gebruik. Ek het ook van die gedagtes wat met die vergadering genotuleer is in die preek ingewerk, so bring ons 50 jaar se geskiedenis vandag saam in een preek.

Ons almal is teen die tyd al so deur inligting gebombardeer rondom die hele Covid situasie.  Almal forward ‘n boodskap of video of Whatsapp vir die waarheid en ons moet self besluit wat gaan ons glo en wat nie.  Is die hele COVID pandemie net ‘n storie, of is dit realiteit? Moet ek my daaraan steur of moet ek nie. Daar is soveel boodskappe vir COVID en dan is daar net soveel boodskappe teen COVID.

Die dissipels was amper in dieselfde situasie as wat ons vandag is.  Hulle fokus was nie COVID nie, maar Jesus. Daar was soveel mense wat negatief teenoor Jesus gepraat het en hom afgemaak het as ‘n godslasteraar en leuenaar en iemand wat die wet van God kom breek en dan was daar hulle persoonlike ervaring saam met Jesus.

Kom ons lees Matteus 16:13-19 met v 18 as die sleutelvers.

Jesus en Sy dissipels was met die gebeure seker al ‘n hele 2 jaar saam.  Die mense het Jesus se wonderwerke gesien, hulle het na Sy leringe geluister, hulle het gesien wat Hy doen en sê en hoe Hy optree.  Na 2 amper 3 jaar saam met iemand, behoort jy mos nou al te weet wie die persoon is en mense rondom jou het hulle opinies gevorm.

Jesus vra sy dissipels:  Wie sê die mense is die Seun van die Mens? Dis nou nie so moeilike ‘n vraag as mens sien hoeveel keer Jesus al in Matteus as die Seun van die Mens aangedui is nie. (Mat 12:8, Mat 13:37, en dan nog in die ander evangelies ook) – En dan antwoord hulle ook wat die mense sê: “Party sê Johannes die Doper en ander sê Elia en ander sê Jeremia of een van die profete. So baie duidelik is die mense se oë en verstand toe vir wie Jesus is!

En dan vra Jesus hulle direk: “Maar julle, wie sê julle is ek?”

Die hartseer tot vandag toe is dat so baie gelowiges hul godsdiens bou op wat mense sê.  Die oomblik wanneer ek my verhouding met Jesus bou op wat die mense sê, en hierdie mense kan predikante of pastore of iemand op facebook wat ek nie eers ken nie, of ‘n vriend van ‘n kennis van ‘n vriend wat eendag gesê het,  daardie oomblik skuif ek my verantwoordelikheid van wat ek glo af op die mense wat sê.

Die dissipels kon so maklik die mense geglo het en dan die voorreg van ‘n pad saam met Jesus misgeloop het.

Vandag nog is daar mense wat allerhande geloofsgedagtes of wyshede kwyt raak en dit so oortuigend oordra dat dit‘n mens in jou geloof laat begin twyfel en jy wonder of jy nou eintlik reg glo en of jy in die regte Jesus glo!

Met al hierdie stemme rondom die dissipels vra Jesus hulle direk en daarom wil ek vir jou wat vandag deel is van die preek, wie is Jesus vir jou?

V16: “Petrus is die eerste een om te antwoord en hy sê: “U is die Christus, die Seun van die lewende God.”

Twee baie belangrike punte

  1. Jesus is die Christus – Die gesalfde – die een wat afgesonder is vir ‘n baie spesifieke taak, soos wat konings, priesters en profete gesalf is. Die een wat God se opdrag moet uitvoer.
  2. Die Seun v an die Lewende God. Petrus het die woorde wat God gespreek het met Jesus se doop aanvaar en dit die basis van sy geloof gemaak.

Hierdie woorde kan jy net sê as jy in God met hart, siel, gees, krag en verstand glo, want dan maak die Heilige Gees aan jou bekend wie Jesus werklik is. Soos wat Jesus dan vir Petrus sê: “Hierdie woorde het geen mens jou van oortuig nie, maar slegs die Vader wat in die Hemel is”. Paulus sluit by Jesus aan in 1 Kor 12:3 waar hy skryf dat niemand kan sê: “Jesus is die Here,” nie, behalwe deur die Heilige Gees!

1) JESUS CHRISTUS BOU SELF SY GEMEENTE

Na hierdie gesprek sê Jesus vir Petrus die bekende woord: “Op hierdie rots, sal ek my kerk bou, en die poorte van Hades (Die hel, die doderyk) sal dit nie oorweldig nie!”

Wat sê Jesus: Hy sal Sy kerk self bou en Hy gee aan Petrus die versekering dat hierdie ‘n onoorwinlike kerk en gemeente is.” Die kerk wat Jesus bou is ‘n ewige kerk en ek en jy is deel van hierdie Kerk.  NG Gemeente Mindalore is nou al 50 jaar deel van hierdie kerk wat al 2000 jaar bestaan en nog gaan bly bestaan totdat Jesus weer kom.

Jesus bou ‘n kerk waarvan die tempel in die Nuwe Jerusalem is volgens openbaring waarna ons almal uitsien om na te gaan, en hierdie gemeente net ‘n gesin is wat saam deel is van die Familie van Christus.

2) DIE KERK VAN JESUS IS GEBOU OP DIE 3 BELYDENISSE WAT ONS IN DIE TEKS KRY.

a) Jesus is die Seun van die Mens (of anders gestel die Seun van Dawid – wat die belofte van God kom vervul het.) en nie Jeremia af Elia of Johannes die Doper of wie ook al soos die mense sê nie.

b) Jesus is die Christus

c) Jesus is die Seun van Die Lewende God.

Hierdie 3 belydenisse is die Rots waarop Jesus Sy kerk bou. Dit is die kern van ons geloof. As een van hierdie 3 uitgelaat word, dan val die kerk in duie.  Niks is meer belangrik vir enige Christen om te glo as hierdie 3 punte nie.

 3) DIE HERE JESUS BOU SY GEMEENTE DEUR ONS OP HOMSELF.

Hierdie gemeente word nie net op die belydenis van Petrus gebou nie. Nee, die Here Jesus bou Sy gemeente op ‘n belydende Petrus.  Die kerk word gebou op elkeen van ons wat vandag onsself Christene of Kinders van God noem. Ek en jy is die kerk.  Ek en jy is die tempel van die Heilige Gees.  Ek en jy is die lewende boustene van die heiligdom van God.

Daarom bestaan die kerk uit elke mens in wie se lewe die Here Jesus gestalte gekry het en nie uit tradisies of denominasies of verskille ens nie.

4) SLOT.

Daar is baie stemme wat nou opgaan.  Baie mense sê baie goed oor Jesus en oor die merk van die dier en oor COVID wat deur die Nuwe wêreld orde ontwikkel is en allerhande skrikwekkende en angswekkende dinge. Ek gaan my nie daaroor uitspreek nie

Ek wil net vandag afsluit met  die woorde dat die Here Jesus elkeen van ons in hierdie tyd tot getuienis roep van dit wat ons werklik glo wie Hy is en nie wie mense sê Hy is nie.

Daarom moet die gemeente van Mindalore voortgaan om na 50 jaar ‘n getuienis kerk te wees, en vandag sluit dit elke een in wat deel is van hierdie Facebook uitsending. So paar Jaar gelede het die Here vir een van ons ouderlinge ‘n visioen gegee van hoe Hy die Kerk gaan uitbrei en  dat ons kerkgebou te klein gaan wees en ons ‘n massiewe groot tent gaan moet opslaan om almal te akkommodeer.  Wel ek glo ons is nou daar.  Want hierdie gemeente strek nou so wyd soos die tent van die hemelkoepel.

Ons elkeen, en dit wat ons van Jesus bely, is die Rots waarop Jesus Sy kerk vandag bou.

Gaan uit en maak ‘n verskil. Hierdie wêreld het jou nodig!

Soli Deo Gloria.

Mat 16:13-19

13 En toe Jesus in die streke van Cesaréa-Filíppi kom,
vra Hy sy dissipels en sê: Wie sê die mense dat Ek,
die Seun van die mens, is?

14En hulle antwoord: Sommige Johannes die Doper,
en sommige Elía, en ander Jeremia of een van die profete.

15Hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is Ek?
16En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, die
 Seun van die lewende God.

17Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona,
want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie,
maar my Vader wat in die hemele is.

18En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots
sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal
dit nie oorweldig nie.

19En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die
hemele gee; en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die
 hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind,
sal in die hemel ontbonde wees.

Om die volle Hoofstuk aanlyn te lees kliek hier

Nog Sielskos Vir Die Lewensreis
Gaan Dan Heen
Ek, Sowel As My Huis, Sal God Dien
As gebou van God moet ons besef wie die Here is.
Veronderstel Ons Is Besig
Julle is in die wêreld soos lig wat in die donker skyn
Plasing No 0343

Leave a Reply

Your email address will not be published.