Veertig jaar van God se Alomteenwoordigheid!

Dis lank terug wat ons ietsie oor ons gemeente se 40jarige bestaan geskrywe het.  Hierdie maand ’n paar interessante kerkraad besluite wat in die 70ger jare geneem was. Onthou ons Dinee op Saterdag 5 November (2011)!

24 Januarie 1974
Doop Bybels: ‘n Voorstel word goedgekeur dat ‘n goedkooper Bybel van R1.00 stuk by doopplegtighede vir die kindertjies geskenk word

24 Junie 1975
Ouditeurs: Dit word goedgekeur dat mnre. Haasbroek, Smit en Vennote die Finansiële boeke van die Kerkraad sal Ouditeur (Haasbroek Steyn oudit nogsteeds ons kerk se boeke, na 36 Jaar!)

27 Oktober 1975
Tuingereedskap: Tuingereedskap word aangekoop teen R223.00. Dit sluit in ‘n Victa Grassnyer, graaf, vurk, skêr, hark en harde besem.

 24 Januarie 1977
Satanisme: Kennis geneem dat die Minister slegs wetgewing teen Satanisme kan oorweeg indien konkrete gegewens voorgelê word. Kerkrade en lidmate word derhalwe gevra om indien hulle sodanige bewyse teekom, dit dadelik onder die aandag van die Predikant in Sinodale diens :Leer en Aktuele sake te bring vir die nodige optrede.

4 April 1977
Grensdiens: Diaken Landman rapporteer dat hy 3 maande grens toe moet gaan en vra vrystelling van sy pligte as diaken vir hierdie tydperk.

22 Augustus 1977
Beligting:
Twee neon-buisligte sal hoog aan weerskante van die kerk aangebring word om die beligting te verbeter.
Kinderdiens: Diaken Marais vra of dit nie moontlik is om aan die einde van elke kwartaal ‘n kinderdiens te hou nie. Die Voorsitter sê hy sal die moontlikheid daarvan in gedagte hou.

23 Januarie 1978
Parkeerstrepe: Oudlerling van Zyl versoek dat parkeerstrepe op die beton langs saal aangebring word sodat karre ordelik kan parkeer.

 30 Maart 1978
Galery: Daar is besluit dat ‘n diaken op die galery moet sit om toe te sien dat die kinders hulle daar gedra.Jeug: Die S.KJA is op 12 Maart 1978 gestig en die kerkraad se voorbidding vir die S.KJA se byeenkomste word gevra. ‘n Groep Jongmense volg ‘n Jeugleierskursus by Achterberg en met suksesvolle voltooing van die kursus sal die Kerkraad hul vergoed vir die kursusfooie.

1 Mei 1978
Geloofsbelydenis: Ouderling Vorster vra of dit nie moontlik is dat die gemeente die geloofsbelydenis saam met die leeraar hardop en openhartig kan opsê nie. Die gemeente sal daarmee betrek word om ‘n groter aandeel in die eredienste te hê

26 Junie 1978
Musiek: Ouderling van Molendorff kla dat ons te stadig sing. Dit is ‘n saak waaroor herhaaldelik gekla word.

21 Aug 1978
Dra van Hoede: Ouderling van Zyl noem hierdie saak en vra wat die kerk se standpunt hieromtrent is. Die Voorsitter sê dat die kerkraad geen jurisdiksie het om lidmate te dwing nie.
Afsterwe van Staatspresident:  Die Voorsitter kondig aan dat Dr. Diede-ricks heengegaan het en het die kerkraad versoek om op te staan in eerbetoon aan die ontslapene en meegevoel met die nagelate familie.

Nog Sielskos Vir Die Lewensreis
Mindalore sluit haar 40e Feesjaar af met ‘n Dinee vir ’n Koning
Mindalore is 50 – Ontmoet die Argitek
Feesviering – 42 Jaar
Plasing No 0055
NGMindalore RichardsonLaan 32 Mindalore

Leave a Reply

Your email address will not be published.