Agtergrond van Swaziland Reformed Church

Ds Arnaud van Wyngaard

Die Swaziland Reformed Church se oorsprong begin in 1946 toe eerw Frikkie Malan in Swaziland bevestig is met die opdrag om sendingwerk binne die grense van Swaziland te doen. Met die koms van eerw Jan Greyling ends Swanepoel, is die land in twee verdeel.. Op 31 Januarie 1967 is die Suide en die Noorde saamgevoeg en het dit een gemeente van die NG Kerk in Afrika (NGKA) geword. Die NG Kerk–sinodes van Noord-Transvaal, Suid-Transvaal en Wes- Transvaal het in die jare sestig ingewillig om die finansiële las ten opsigte van Swaziland te dra en het die Swazilandse Sendingkommissie gestig. In 1978 is daar besluit om Swaziland in drie te verdee1 en teen 1980 was die drie leraars in Swaziland, Hennie Pretorius (Manzini), Koos Kriel (Ningizimu) en Willem Fourie (Hhohho). In 1980 is besluit om ’n pastorie op Siteki te bekom sodat ’n vierde leraar daarheen beroep kon word.

In 1984 het Swaziland ook ’n aparte ring binne die sinodale gebied van die NGKA van Noord-Transvaal geword. In 1987, het die lidmate in Swaziland besluit dat hulle ’n eie streeksinode binne die NGKA wil wees en die nuwe sinode is amptelik op 1 April 1989 gestig.

Tydens ’n spesiale sinodesitting van die NGKA in Pretoria in 1991, waar die belangrikste punt op die agenda (ironies genoeg) die saak oor eenheid in die kerk was, is die afgevaardigdes van Swaziland verbied om deel te hê aan die amptelike verrigtinge en is hulle aangesê om ’n eie kerk in Swaziland te stig.  Op hierdie ongelukkige wyse het die Swaziland Reformed Church in 1991 dus amptelik tot stand gekom. Later daardie jaar is ds Musa Shongwe, die eerste Swazileraar van die kerk, as vyfde leraar bevestig.

  Tans is Ds. Arnau van Wyngaard en Ds. Musa Shongwe die enigste twee geordende leraars oor in die kerk. Hulle word bygestaan deur een opgeleide evangelis, 10 lekewerkers en verskeie tentmakers (lidmate wat in ’n sekulêre beroep staan maar Sondae help met die hou van eredienste).

Sien Ook
Gaan Dan Heen
Besoek Aan Swaziland
Swaziland SOS Village
Saam geroep tot Eer van God
Gaan Dan Heen – Lirieke
Geloof in Aksie
Persoonlike Getuienis – Deel Een
Plasing No 0248

Leave a Reply

Your email address will not be published.